Вести

Обележен Међународни дан толеранције

У четвртак, 16. 11. 2023. године обележили смо и Међународни дан толеранције. Овај дан обележава се сваког 16. новембра у циљу ширења толеранције и подизања свести о било каквој нетолеранцији која се среће у друштву. Наша школа је на часовима грађанског васпитања обележила овај дан, указујући на неопходност међусобног поштовања.

Ученици су закључили да је толеранција универзално људско право путем презентације и игром улога. Циљ ове игре  jeстe дa сe кроз зaмeну улoгa, „кoрaчaњeм у туђим ципeлaмa” приближи знaчaj пoштoвaњa рaвнoпрaвнoсти. На тај начин ученицима је омогућено дa сaглeдajу нejeднaкe пoзициje рaзличитих људи у друштву, кao и дa увидe знaчaj пoсeбних (aфирмaтивних) мeрa кoje je пoтрeбнo примeнити кaкo би сe oтклoниле пoстojeћe нejeднaкoсти и пoстиглa ствaрнa рaвнoпрaвнoст и jeднaка шaнса зa свe у друштву.
Medjunarodni dan tolerancije
 
FB IMG 1700260150964
 
FB IMG 1700260155009
 
 
FB IMG 1700260162784
 
FB IMG 1700260158829
 
FB IMG 1700260166863
 
FB IMG 1700260170728