Вести

Слободне наставне активности (СНА)

Слободне наставне активности (у даљем тексту СНА) су део плана наставе и учења у другом циклусу основног образовања и васпитања. Ученик у сваком разреду другог циклуса обавезно бира једну активност са листе од три слободне наставне активности које школа нуди. То значи да ће сваки ученик током другог циклуса основног образовања и васпитања похађати четири различита програма. Одабрани програми СНА су за ученика обавезни, а успех се изражава описном оценом и не утиче на општи успех.

Сврха СНА је да допринесу остваривању општих исхода образовања и васпитања, развијању кључних и општих међупредметних компетенција потребним за сналажење у свакодневном животу. Иако се за неке СНА може направити веза са одговарајућим обавезним предметима, не треба их посматрати као неку врсту њиховог проширивања или продубљивања. Програми СНА су тако конципирани да фаворизују активност ученика, повезивање њиховог школског и ваншколског искуства, учење путем решавања проблема, сарадњу и тимски рад, као и употребу савремених технологија у образовне сврхе. Потенцира се самосталност ученика у активном начину учења, а улога наставника је превасходно у томе да уведу ученике у тему, представе им кључне појмове садржаја и подстакну их на активност коју затим усмеравају, прате и вреднују.

Концепт СНА не базира се на коришћењу уџбеника који су посебно за њих припремљени. Напротив, ученици се подстичу да користе што различитије изворе информација и да према њима имају критички однос. Циљ је јачати ученике да се ослањају на сопствене снаге, да развијају компетенције за рад са подацима. Иако се очекује да ће се ученици у великој мери ослањати на интернет као брз и лако доступан извор информација, треба их охрабривати да користе и друге изворе као што су књиге, старе фотографије, интервју и др.

СНА за пети разред

 • Медијска писменост
 • Вежбањем до здравља
 • Музиком кроз живот

СНА за шести разред

 • Медијска писменост
 • Цртање, сликање и вајање
 • Сачувајмо нашу планету

СНА за седми разред

 • Моја животна средина
 • Домаћинство
 • Шах

СНА за осми разред

 • Уметност
 • Предузетништво
 • Филозофија са децом 

Са садржајима СНА програма по разредима можете се детаљније информисати на сајту школе у делу Ученичке странице.