Акциони тим за безбедност

 

Акциони план тима за борбу против насиља, злостављања и занемаривања

Индивидуални план заштите

ОБУКА ЧЛАНОВА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА
ПРЕВЕНЦИЈЕ И ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У ОБРАЗОВНО –ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА ( .ppt.pdf)